Photo Gallery

PHOTO GALLERY

NGÀY 08/06/2015, CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI THAM QUAN MÔ HÌNH ƯƠNG GIỐNG TÔM, CÁ SONG CHẤM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG ANH

NGÀY 20/4/2013, ĐỒNG CHÍ ĐẶNG HUY HẬU, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH CÙNG LÃNH ĐẠO MỘT SỐ SỞ, NGÀNH CỦA TỈNH ĐÃ ĐẾN KIỂM TRA VÀ THĂM TRẠI SX GIỐNG THỦY SẢN PHƯƠNG ANH.

NGÀY 20/4/2013, ĐỒNG CHÍ ĐẶNG HUY HẬU, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH CÙNG LÃNH ĐẠO MỘT SỐ SỞ, NGÀNH CỦA TỈNH ĐÃ ĐẾN KIỂM TRA VÀ THĂM TRẠI SX GIỐNG THỦY SẢN PHƯƠNG ANH.