Video Gallery


Khu bể ương cá giống


Hoạt động xuất bán cá song (cá mú)


Hoạt động xuất bán cá rô phi đơn tính


Trại sản xuất giống thuỷ sản


Cá Mú Sao bố mẹ


Cá Mú Chấm bố mẹ


Cá Giò bố mẹ


Xuất cá bớp-con giống P1


Xuất cá bớp-con giống P2